Over Outplacement

​Een nieuw sectorstelsel voor outplacement (PC 310) voor de periode 2016 tot 2018

Bij een collectieve arbeidsovereenkomst (‘CAO’) gesloten op 27 juni 2016 in het Paritair Comité voor de banken (PC 310) wordt voorzien in een nieuw sectorstelsel voor outplacement voor 2016 tot 2018.

De CAO van 27 juni 2016 geeft uitvoering aan de verbintenissen die de sociale partners in de sector ter zake zijn aangegaan in de CAO van 28 januari 2016 voor de periode 2015-2016. De CAO treedt in werking op 1 juli 2016.

Zij vervangt de sector-CAO van 27 mei 2015, die op 30 juni 2016 ten einde liep, en voorziet in een aanpassing van het sectorstelsel voor outplacement overeenkomstig de nieuwe ontslagregeling die van toepassing werd bij de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden.

Op 27 juni 2016 hechtten de sociale partners ook hun goedkeuring aan een protocol waarin voor de werkgevers en werknemers de praktische toepassing van het sectorstelsel voor outplacement is vastgelegd.

Bij de uitwerking van het nieuwe sectorstelsel voor outplacement hebben de sociale partners ervoor gezorgd dat de betrokken werknemers kunnen terugvallen op een professionele begeleiding en degelijke ondersteuning in hun zoektocht naar een nieuwe betrekking en dat de diverse voorgestelde formules aan de behoeften van die werknemers zijn aangepast.

​Het sectorstelsel voor outplacement

In het sectorstelsel voor outplacement wordt een specifiek stelsel voor de omkadering en begeleiding voorgesteld dat bestaat uit twee delen: 

  • deelname aan een outplacementprocedure bij een outplacementbureau dat voldoet aan de reglementsvoorwaarden voor de uitoefening van die activiteit en dat door de sociale partners is aangewezen als dienstenverstrekker;
  • deelname aan een opleidingsprogramma. Het tweede deel van het sectorstelsel voor outplacement bestaat uit een specifiek opleidingstraject dat de sociale partners in de sector hebben voorgesteld in het kader van een specifiek sectorinitiatief inzake opleiding (‘Elan+ Outplacement’), dat los staat van het Elan+ opleidingsinitiatief (eveneens in het leven geroepen door de sociale partners in de sector) en is bestemd voor werknemers in de banksector die een sectortraject voor outplacement hebben aangevat.